Syringe… ต่อลมหายใจ

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลโนนไทย

ที่มาของโครงการ

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีผู้ป่วยที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจในปีงบประมาณ 2557(ก.ค.57-ก.ย.57) มีจานวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.41 และปีงบประมาณ 2558(ต.ค.57-ม.ค.58) มีจานวน 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.25
ซึ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ 1 ชุด มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 25,000 บาท ซึ่งอุปกรณ์ดีงกล่าวมีเพียง 2 ชุด จึงไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินจึงเล็งเห็นความสาคัญในการจัดหาอุปกรณ์มาใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด ประหยัดค่าใช้จ่าย แต่สามารถให้บริการผู้ป่วยได้เหมือนเดิม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจเพียงพอต่อการใช้งาน

ขั้นตอนดำเนินงาน

1. ทบทวนปัญหา
2. ออกแบบเครื่องมือ – อุปกรณ์
3. ทดลองนามาใช้
4. ลงมือปฏิบัติ
5. ประเมินผลการใช้งาน

วิธีการใช้งาน

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann