แผนยุทธศาสตร์/ความสามารถเฉพาะ

แผนยุทธศาสตร์

 • ยุทธศาสตร์พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(PP&P Excellence)
 • ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการที่เป็นเลิศ(Service Excellence)
 • ยุทธศาสตร์พัฒนกำลังคน และภาคีเครือข่ายที่เป็นเลิศ(People Excellence)
 • ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล(Governance Excellence)

ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency)

 • การให้การรักษาพยาบาลในโรคทั่วไป และดูแล ส่งต่อผู้ป่วยให้พ้นภาวะวิกฤติ
 • การสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
 • การป้องกันและควบคุมโรคระบาด

ความสามารถเฉพาะของบุคลากร (core competency)

 • การบริการที่ดี (Service mind)
 • มีจริยธรรม (Integrity)
 • การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement motivation)
 • การร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork)
 • การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann