วิสัยทัศน์/เข็มมุ่ง/พันธกิจ/ค่านิยม

วิสัยทัศน์

มาตรฐานก้าวไกล ประทับใจบริการ สานพลังชุมชน มุ่งผลสัมฤทธิ์

เข็มมุ่ง

ผู้ป่วยปลอดภัย บุคลากรปลอดภัย สิ่งแวดล้อมปลอดภัย

จุดเน้น

 1. ผู้ป่วยปลอดภัย มุ่งเน้น 6 โรคสำคัญ คือ
 • STEMI
 • Sepsis
 • Stroke
 • Pneumonia
 • DHF
 • เชื้อดื้อยา
 • CKD
 1. บุคลากรปลอดภัย (เก่ง ดี มีสุข)
 • เก่ง (บุคลากรผ่านการประเมิน Core competency และ Competency ของแต่ละวิชาชีพ)
 • ดี (สุขภาพดี อารมณ์ดี จริยธรรมดี)
 • มีสุข (มีความสุขและสุขภาพดี)
  1. - Happinometer ต้องดีขึ้น
  2. - ปรับระบบการตรวจสุขภาพของเจ้าหน้าที่
  3. - มีกิจกรรมปรับเปลี่ยนกลุ่มเสี่ยง
  4. - เจ้าหน้าที่ไม่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อจากการทำงาน (TB, Covid-19)
 1. สิ่งแวดล้อมปลอดภัย
 • Green & Clean ผ่านเกณฑ์การประเมิน
 • การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
 • การจัดการคัดแยกขยะ

พันธกิจ

 • พัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เครื่องมือ อาชีวอนามัย การป้องกันการติดเชื้อและพัฒนาระบบบริการสุขภาพทั้ง 4 มิติ อย่างมีมาตรฐานเกิดความปลอดภัย
 • พัฒนาระบบบริการให้ทันสมัย เกิดความรวดเร็ว ประทับใจ
 • เสริมพลังให้ประชาชนเครือข่ายชุมชนดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม
 • พัฒนาระบบการจัดการข้อมูล และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยม

 • การพัฒนาโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
 • การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • การทำงานเป็นทีม
 • การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann